Niedziela 20 października 2019. Imieniny Ireny i Kleopatry

OPŁATY DODATKOWE
(ważne od 01.04.2011r.)

W razie stwierdzenia przez kierowcę, osobę kontrolującą lub inną osobę uprawnioną:

 • niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
 • naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,
 • spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny,
 • podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w następujących wysokościach:
110 złza posiadanie biletu o zaniżonej wartości
(66 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)
110 złza okazanie się biletem miesięcznym bez wpisanego numeru na znaczku
(66 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)
44 złza nie okazanie w trakcie kontroli wcześniej nabytego biletu okresowego
(odstępuje się od pobierania tej opłaty dodatkowej – jeżeli w ciągu 14 dni, pasażer: okaże
wcześniej nabyty bilet okresowy oraz uiści opłatę manipulacyjną 15 zł)
44 złza brak w chwili kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego
(odstępuje się od pobierania tej opłaty dodatkowej – jeżeli w ciągu 14 dni, pasażer: okaże dokument
uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego oraz uiści opłatę manipulacyjną 15 zł)
220 złza przejazd bez ważnego biletu przewozu osób
(132 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)
220 złza przewóz bagażu, rzeczy lub zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty,
(132 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)
660 złza spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny
(396 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)


Kwotę zadłużenia należy uregulować w terminie 7 dni w kasie siedziby MPK Sieradz, w punkcie dystrybucji biletów (kiosk na Placu Wojewódzkim) lub na konto:


Bank PKO S.A o/ Sieradz
nr 89 1240 3275 1111 0010 5203 6979
MPK Sp. z o.o.


W przypadku nie przekazania należnej sumy w wyznaczonym terminie, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003r. „o udostępnianiu informacji gospodarczych” (Dz. U. nr 50, poz.424) w przypadku braku zapłaty, po upływie miesiąca od daty wysłania wezwania, MPK Sieradz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przekazania informacji o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej w tym do:

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
Info Monitora Biura Informacji Gospodarczej S.A.Art. 121 ust. 1 Kodeksu Wykroczeń stanowi:

Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W myśl tego przepisu pasażer autobusu komunikacji miejskiej, na którego nałożono dwukrotnie w ciągu roku opłatę dodatkową – zwaną potocznie mandatem,> których nie zapłacił, po raz trzeci w ciągu roku wyłudza przejazd, czyli korzysta z przewozu bez zamiaru zapłacenia za niego popełnia wykroczenie, zwane wymuszeniem przewozu. MPK zawiadamia o tym Policję, która kieruje sprawę do sądu grodzkiego. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu MPK dochodzi swoich należności na drodze postępowania cywilnego, jeżeli do tego czasu pasażer nie zapłaci „mandatów”.

Tak więc szanowny Pasażerze, jeśli będziesz nieuczciwy, narazisz się na kłopoty i wysokie koszty, a tymczasem nasze usługi są niedrogie. Staramy się żeby były coraz bardziej komfortowe. Tak więc prosimy o uszanowanie naszych wysiłków i pracy.


Zarządzenie nr 239/2017
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017r poz. 827 tekst jednolity) oraz art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015r, poz. 915, z 2016r. poz. 1954, 2260) w związku z art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867, 1920, 1954, z 2017r. poz. 60, 730)

Prezydent Miasta Sieradza postanawia

§ 1. Zatwierdzić Regulamin Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie 88/2015 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Spółki MPK Sieradz Sp. z o.o.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2017 roku.Prezydenta Miasta Sieradza

Paweł OsiewałaZałącznik nr 1
do Zarządzenia nr 239/2017
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 6 października 2017 r.

REGULAMIN PRZEWOZÓW MPK SIERADZ Sp. z o. o.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe - Dz. U. z 2015 r. poz. 915, z 2016 r. poz. 1954, 2260, Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, 1920, 1954, z 2017 r. poz. 60, 730.

I  PRZEPISY OGÓLNE

1.  ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

MPK przewozi osoby i rzeczy wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. Przewóz osób odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji, wg rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.

2.  PRZYSTANKI

 1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysiadanie poza przystankami.
 2. Pasażerowie chcący skorzystać z przystanku „na żądanie” obowiązani są odpowiednio uprzedzić o tym prowadzącego pojazd.
 3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 4. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany jest podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe i w czasie umożliwiającym odjazd zgodnie z rozkładem jazdy.

3.  TARYFA

 1. Taryfa określona jest Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza w części dotyczącej przejazdów regularnych w strefie miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej. Wysokość opłat za wynajem autobusu ustala MPK.
 2. Należność za przejazd można regulować opłatami jednorazowymi lub okresowymi.
 3. Bilety za przejazd nabywa się w punktach sprzedaży lub u prowadzącego pojazd.

4.  OPŁATY ULGOWE I PRZEJAZDY BEZPŁATNE

 1. Do korzystania z opłat ulgowych i bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Pasażerowie korzystający z tych uprawnień, obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolera bilet i dokument, wymieniony w Uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu (Załącznik nr 1 do Regulaminu), uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

5.  PRZEPISY PORZĄDKOWE

5.1  W pojazdach MPK wyznaczone są miejsca:

 • dla inwalidów.

5.2  Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi – same lub poprzez posiadane rzeczy, mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte.

5.3  Z pojazdu można usunąć osoby:

 • nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów lub obsługi pojazdu,
 • wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem,
 • które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów lub obsługi pojazdu.

5.4  Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu, bez uzasadnionej przyczyny; podlega opłacie dodatkowej. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach „5.2” i „5.3” podejmuje prowadzący pojazd.

5.5  Zabrania się w pojazdach:

 • otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
 • jazdy z otwartymi drzwiami pojazdu,
 • nieuzasadnionego otwierania drzwi przez pasażerów podczas postoju,
 • dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
 • wsiadania do pojazdu po sygnale odjazdu,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 • wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • palenia tytoniu i innych substancji,
 • spożywania alkoholu,
 • spożywania art. żywnościowych (lody, hamburgery, hot-dogi, frytki, itp.),
 • wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
 • grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju,
 • wykonywać czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.

5.6  Zabrania się przewozić pojazdach:

 • psów nie mających założonego kagańca, nietrzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa,
 • innych niebezpiecznych zwierząt,
 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży lub bagażu albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,
 • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz materiałów niebezpiecznych,
 • przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
 • broni z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

5.7  Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

5.8  Za bagaż i zwierzęta MPK odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.

5.9  Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przejazdem oraz przewożonym bagażem lub zwierzętami.

6.  KONTROLA BILETOWA

 1. Organizator oraz operator lub osoba przez nich upoważniona, może dokonywać kontroli biletów i dokumentów, uprawniających do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
 2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego może zostać pobrana lub nałożona opłata dodatkowa oraz opłata za przejazd.
 3. W przypadku nieuiszczenia należności lub w przypadku nie pobierania jej przez kontrolera, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, w celu dochodzenia roszczenia. W razie odmowy okazania dokumentu przez pasażera, można go ująć i niezwłocznie oddać w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
 4. Bilet zniszczony jest nieważny. Nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem lub przed wpisaniem numeru migawki na odpowiednim znaczku biletu okresowego jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.

II  BILETY JEDNORAZOWE

1.  ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE BILETÓW

 1. Obowiązują wyłącznie bilety z nadrukiem MPK Sieradz Sp. z o.o. z wyjątkiem linii wyłączonych z tego obowiązku zgodnie z zawartymi porozumieniami.
 2. Nieważne są bilety zakupione u innych przewoźników, z wyjątkiem wyłączeń zawartych w porozumieniach.
 3. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu. Obowiązuje również oddzielny bilet na bagaż.
 4. Zabrania się kasowania dwóch lub więcej biletów w celu uzyskania prawidłowej opłaty za przejazd osoby lub przewóz bagażu.
 5. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi.

2.  KASOWANIE BILETÓW

 1. Bilety należy kasować zaraz (bez żadnej zwłoki) po wejściu do pojazdu.
 2. Bilety zakupione w autobusie jako wydruk z kasy fiskalnej nie wymagają kasowania.
 3. Na przystankach początkowych bilety należy skasować zaraz po ruszeniu pojazdu..
 4. Skasowane bilety zachować do kontroli.

3.  WAŻNOŚĆ BILETU PO SKASOWANIU

 1. Ważność biletu liczy się od momentu skasowania i obowiązuje do ostatniego przystanku danego kursu w danej strefie lub na czas obowiązywania biletu czasowego.
 2. Ważność biletu zakupionego w autobusie jako wydruk z kasy fiskalnej liczy się od momentu zakupu i obowiązuje do ostatniego przystanku danego kursu w danej strefie lub na czas obowiązywania biletu czasowego z wyjątkiem trasy między przystankami Paszkiewicza III – Uniejowska pętla, na której bilet z nadrukiem „P” ważny jest na kolejnym kursie.
 3. Ważność biletu zakupionego drogą elektroniczną lub na nośnikach elektronicznych określają inne regulaminy lub porozumienia.

4.  WAŻNOSC BILETU PRZY AWARIACH POJAZDÓW

W przypadku awarii pojazdu, zawinionej przez MPK, skasowany bilet na trasie przejazdu, której dotyczył w dniu wystąpienia awarii zachowuje ważność w całości.

III  BILETY OKRESOWE

1.  RODZAJE BILETÓW

Wszystkie rodzaje biletów okresowych są biletami imiennymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza istnieją następujące rodzaje biletów okresowych:

 1. Na dany miesiąc kalendarzowy
  - w strefie miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej
 2. na okres 7 lub 14 dni
  - w strefie międzymiastowej
 3. Inne bilety określone w zawartych porozumieniach

2.  WAŻNOŚĆ BILETÓW OKRESOWYCH

 1. Bilety na linię pospieszną, upoważniają do korzystania z linii zwykłych, na trasie pokrywającej się z tą linią pospieszną.
 2. Bilety miesięczne bez odpowiedniego znaczka na dany miesiąc i bez wpisanego numeru biletu (migawki) na tym znaczku są nieważne.
 3. Pasażerowie nie posiadający uprawnień do ulg, nie mogą posługiwać się ulgowymi biletami okresowymi.
 4. Ważność innych biletów oraz zakupionych drogą elektroniczną lub na nośnikach elektronicznych określają inne regulaminy lub porozumienia.

IV  PRZEWÓZ BAGAŻU

1.  PRZEWÓZ RZECZY ZABIERANYCH PRZEZ PODRÓŻNYCH

Rzeczy przewożone przez podróżnych nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.

2.  PRZEWÓZ BEZPŁATNY BAGAŻU

Nie podlegają opłacie za przewóz:

 1. przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie nie przekraczające wymiarów:
  65 x 45 x 25 cm
  12 x 12 x 150cm
  90 x 75 x 10 cm
 2. małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach
 3. wózki dziecięce i inwalidzkie wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem w czasie przejazdu
 4. instrumenty muzyczne i sztalugi, przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych i plastycznych, na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej.

3.  OPŁATY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU

Za odpłatnością jak przy przewozie osób, ale bez stosowania opłat ulgowych, można przewozić:

 1. Przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie o wymiarach:
  65 x 45 x 25 cm do 90 x 75 x 40 cm
  12 x 12 x 150 cm do 12 x 12 x 220 cm
  90 x 75 x 10 cm do 100 x 90 x 10 cm
 2. rowerki dziecięce
 3. psy zajmujące miejsce w pojeździe, pod warunkiem, że mają nałożony kaganiec i trzymane są na smyczy
 4. bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

V  KONTROLA BILETOWA

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdu lub przewozu bagażu są kontrolerzy, posiadający na widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym, pracujący w zespołach przynajmniej dwuosobowych lub w szczególnych przypadkach za zgodą organizatora lub operatora jednoosobowo we współpracy z obsługą pojazdu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie ww. kontroli jednoosobowo przez obsługę autobusu.
 2. Kontrola ważności biletów jednorazowych oraz okresowych przeznaczonych do kasowania, polega na porównaniu wydruku kontrolnego.
 3. Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu.
 4. Bilety okresowe nieczytelne, zniszczone, nieważne i do których istnieje podejrzenie fałszerstwa (dotyczy również biletu jednorazowego), podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.
 5. Kontroler ma prawo żądać dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, któremu zatrzymuje bilet.
 6. Kontrolerzy zobowiązani są do udzielenia pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych MPK Sieradz.

VI  SKARGI I ZAŻALENIA

 1. W sprawach spornych, pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej, odwołać się do jednostki zatrudniającej kontrolera. Adres przyjmowania skarg znajduje się na odwrocie wydanego odcinka druku (pokwitowania) opłaty dodatkowej.
 2. Skargi na działalność jednostki zatrudniającej kontrolerów można składać w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 63 w dni robocze w godz. 700 - 1500.
 3. Zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania pracowników i kontrolerów można składać w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 63. Zażalenia przyjmowane są na piśmie.
 4. Pasażerowie w przypadku wystąpienia szkody związanej z ruchem autobusu, zachowaniem kierowcy lub kontrolerów, zobowiązani są do zgłoszenia szkody w terminie 10 dni od jej wystąpienia, pod rygorem odmowy uznania roszczeń z tego tytułu, nie dotyczy to uzasadnienia szkody, nie uchybia to terminom dochodzenia szkody, w szczególności wynikającym z przepisów prawa w zakresie przedawnienia roszczeń.

PREZYDENT MIASTAPREZES
SIERADZAMPK Sieradz Sp. z o.o.


ZAŁĄCZNIK nr 1 (obowiązuje od 01.07.2015 r.)

Przepisy taryfowe MPK Sieradz Sp. z o.o.

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu.

I.  Przejazdy bezpłatne:

 1. Dzieci przed ukończeniem 4 roku życia, na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
 2. Posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i poz. 2074; Dz. U. z 2017 r. poz. 38);
 3. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Dz. U. z 2016 r. poz. 871 i poz. 2138; Dz. U. z 2017 r. poz. 2);
 4. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, pozostali po nich członkowie rodzin, osoby represjonowane, będące inwalidami, legitymujące się legitymacją osoby represjonowanej oraz pozostali po nich członkowie rodzin (art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 1a, art. 12 ust. 2 w zw. z art. 3 i 4 ust. 1, art. 12 ust. 5 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2016 r. poz. 1255; Dz. U. z 2017 r. poz. 456 i poz. 1386 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin);
 5. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik towarzyszący tej osobie – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824;Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1465; Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696);
 6. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o. w Sieradzu na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez MPK Sp. z o.o. w Sieradzu;
 7. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sieradzu w czasie pełnienia służby;
 8. Honorowi Dawcy Krwi zamieszkali w Sieradzu i na terenie Gminy Sieradz, którzy oddali 25 litrów i więcej krwi - na podstawie wpisu do legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzonego przez Zarząd Rejonowy PCK wraz z dowodem osobistym;
 9. Osoby, u których ustalono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub legitymacją osoby niepełnosprawnej;
 10. Ociemniali i niewidomi, czyli osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzrokowej – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych;
 11. Opiekunowie oraz przewodnicy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 12. Osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego wiek.

II.  Przejazdy ulgowe - ulga typu I:

 1. Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
 2. Dzieci powyżej 4 lat – do wieku szkolnego - na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 3. Emeryci - na podstawie dowodu osobistego i odcinka emerytury;
 4. Renciści, u których ustalono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy – na podstawie legitymacji wydanej przez ZUS;
 5. Osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności – orzeczonej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie legitymacji ze zdjęciem wydanej przez ten zespół, pod warunkiem niepozostawania w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych względnie rentowych – na podstawie ostatniego odcinka emerytury lub renty inwalidzkiej.

III.  Przejazdy ulgowe, ze zniżką w wysokości 50% (ulga typu II):

 1. Studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 188 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, poz. 1933, poz. 2169 i poz. 226; Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 777, poz. 858, poz. 859, poz. 1321, poz. 1428 i poz. 1530);
 2. Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej zawierającej wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  2a) Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących od kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i poz. 1386);
  2b) Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i poz. 1386);
 3. Młodzież zaliczona do I grupy inwalidów i objęta ewidencją – na podstawie zaświadczenia właściwego organu o wpisie do ewidencji (§ 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej Dz. U. z 1987 r. Nr 23, poz. 130 w zw. z art.1 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 257; Nr 89, poz. 517).

IIIa.  Przejazdy ulgowe ze zniżką w wysokości 50% w strefie miejskiej przy zakupie biletów jednorazowych lub miesięcznych (ulga typu IIa) dla osób uprawnionych z tytułu posiadania „Sieradzkiej Karty Rodzina Plus” wraz z ważnym dokumentem tożsamości.ZAŁĄCZNIK nr 2

Wyciąg z regulaminu kontroli biletowej MPK Sieradz Sp. z o.o.

I  ZASADY PROWADZENIA KONTROLI

 1. Kontroler przystępujący do kontroli biletowej i w trakcie jej prowadzenia, zobowiązany jest posiadać w dobrze widocznym miejscu dla pasażera identyfikator.
 2. Kontrola musi być prowadzona w zespołach przynajmniej dwuosobowych upoważnionych kontrolerów lub w szczególnych przypadkach za zgodą organizatora lub operatora jednoosobowo we współpracy z obsługą pojazdu.
 3. Wygląd kontrolerów w trakcie prowadzenia kontroli musi być schludny, a sposób wykonywania kontroli kulturalny.
 4. Kategorycznie zabrania się prowadzenia kontroli biletowej przez kontrolerów będących w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku postawienia przez pasażera zarzutu nietrzeźwości, należy zaproponować rozstrzygnięcie tego problemu przez pracującego w tym czasie pracownika nadzoru ruchu MPK lub w Zarządzie MPK, względnie w siedzibie pracodawcy kontrolera.
 5. Pasażera, który nie posiada biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu oraz nie chce okazać dokumentu umożliwiającego ustalenie jego tożsamości, można ująć i niezwłocznie oddać w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zamierzających do ustalenia jego tożsamości.
 6. Kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd jest w ruchu, a pasażerowie którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku skończyli kasować bilety i nie wykazują takiego zamiaru. Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli pasażerów wysiadających w czasie postoju autobusu na przystanku w sposób umożliwiający płynny potok pasażerów.
 7. Rozpoczęcie kontroli należy uzgodnić z prowadzącym pojazd, który na życzenie kontrolera zablokuje kasowniki. Kontroler głośno i wyraźnie ogłasza początek kontroli.
 8. Kontrola ważności biletów jednorazowych oraz okresowych przeznaczonych do kasowania, polega na porównaniu wydruku kasownika na bilecie kontrolnym z wydrukiem na bilecie sprawdzanym.
 9. W przypadku biletów okresowych, kontroli podlega okres ważności biletu, zgodność rodzaju biletu z rodzajem komunikacji, a w przypadku biletów miesięcznych również fakt posiadania znaczka, na którym powinien być wpisany numer biletu (migawki).
 10. W razie stwierdzenia naruszenia Regulaminu Przewozów MPK Sieradz Sp. z o.o., kontroler powinien pobrać opłatę dodatkową lub gdy nie jest pobierana przez kontrolera, nałożyć opłatę dodatkową i w każdym przypadku wydać pokwitowanie na druku uzgodnionym z MPK Sieradz Sp. z o.o.
 11. Na każde żądanie pasażera, kontroler musi umożliwić pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji. Kontroler ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji.
 12. Okazane bilety są własnością pasażera i nie wolno ich zabierać. Należy tylko spisać numer biletu i podpisać go z datą. W przypadku biletów okresowych nieczytelnych, zniszczonych, noszących znamiona fałszerstwa (dotyczy to również biletów jednorazowych), należy je zatrzymać za pokwitowaniem. Tożsamość pasażera należy ustalić na podstawie dokumentu, który obowiązany jest udostępnić.

II  PRZEPISY OGÓLNE

 1. W trakcie wykonywania czynności służbowych, kontroler zobowiązany jest udzielić wyjaśnień na pytania dotyczące taryfy rodzajów biletów, przepisów porządkowych, opłat dodatkowych i przebiegu linii komunikacyjnych MPK Sieradz Sp. z o.o.
 2. Kontroler nie ma prawa wydawać poleceń obsłudze pojazdu - za wyjątkiem zwrócenia się o blokadę kasowników. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych bezpieczeństwem pasażerów lub stanem technicznym pojazdu, kontroler musi się również podporządkować prowadzącemu pojazd.

PREZYDENT MIASTAPREZES
SIERADZAMPK Sieradz Sp. z o.o.wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009